Pt. Daya Shankar Parashar Ji

Address : A-002, Aditya Mega City,
                    Vaibhav Khand, Indirapuram,
                    Ghaziabad (UP), India
Phone :    0091-120-4558261
Mobile :   0091-9811479082, 9873311873
Email :      anjanaparashar@yahoo.com                    astrologyandyagya@yahoo.co.in, dsparashar@gmail.com